CBTT ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toan BCTC năm 2019

CBTT ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toan BCTC năm 2019, chi tiết tại đây