CBTT thay đổi ĐKKD Lần thứ 24 ngày 23.05.2022

Ngày 26.05.2022, Công ty cổ phần PIV nhận được giấy ĐKKĐ thay đổi lần thứ 24, xem tại đây