CBTT Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CBTT Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, xem tại đây

Tài liệu họp- Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS, xem tại đây

Tài liệu họp – Tờ trình, xem tại đây