CBTT thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, xem tại đây