Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị Công ty có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo nhiệm kỳ, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo nhiệm kỳ, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có các quyền hạn sau:

– Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

– Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

– Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty;

– Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

– Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;

– Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban giám đốc

– Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

+ Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh thường nhật của Công ty.

+ Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;

+ Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm, hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh…

– Phó Tổng Giám đốc

Là cán bộ quản lý nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc trên các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, giúp việc trực tiếp cho Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 3 thành viên, là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền hạn và trách nhiệm sau:

– Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập;

– Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;

– Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Phòng tài chính kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng tổ chức thực hiện nghiệp vụ, các công tác hạch toán kế toán tuân thủ các nguyên tắc kế toán hiện hành;

– Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn cho Công ty; thực hiện việc thanh toán, thu hồi công nợ kịp thời; tổ chức tự kiểm tra định kỳ về tình hình chấp hành các qui định của Nhà nước và Công ty về quản lý tài chính.

– Lập báo cáo tổng hợp phân tích hoạt động nghiệp vụ và đầu tư của Công ty, lập báo cáo công khai tài chính theo đúng qui định của pháp luật. Triển khai tìm nguồn vốn, cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

– Quản lý các mảng công việc liên quan đến cổ đông của Công ty.

Phòng tổ chức hành chính

Quản lý nhân sự trong công ty, đề xuất xây dựng và theo dõi thực hiện chế độ chính sách cho người lao động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà Nước.

– Tham mưu về công tác nhân sự, tiền lương và các chế độ đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

– Chịu trách nhiệm, tổ chức và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, quy định của HĐQT và Ban tổng giám đốc ban hành. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, y tế và bảo vệ an ninh trật tự của Công ty.

Phòng đầu tư

– Thực hiện các hoạt động nghiên cứu tham mưu cho Tổng giám đốc các cơ hội đầu tư. Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư từ các khách hàng sử dụng dịch vụ. Thực hiện đầu tư tài chính trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nghiên cứu các dự án và lĩnh vực đầu tư mới. Quản lý danh mục đầu tư.

– Đầu tư Bất động sản.

Phòng kinh doanh tổng hợp

Chủ động tìm kiếm đối tác để phát triển, mạng lưới phân phối, từng bước mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác định hướng kinh doanh và xuất nhập khẩu. Đây là chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Kinh doanh tổng hợp:

– Thực hiện công tác marketing, nghiên cứu thị trường; chọn lựa sản phẩm chủ lực và xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội thảo, hội chợ, tìm kiếm đối tác; thực hiện liên doanh, liên kết, mở rộng mạng lưới kinh doanh trên thị trường nội địa và phát triển kinh doanh xuất, nhập khẩu. Chủ động giao dịch, đàm phán trong và ngoài nước, ký các thư từ, đơn chào hàng, trao đổi thông tin với khách hàng trong nước và nước ngoài trong quá trình giao dịch khi đi đến ký kết hợp đồng kinh doanh của Công ty;

– Chủ động soạn thảo các hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tổ chức thực hiện đúng quy định các hợp đồng kinh doanh đã được ký kết;

– Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu của Công ty như: chuẩn bị nguồn cung ứng xuất khẩu, tiêu thụ hàng nhập khẩu, các khâu giám định, kiểm dịch, hải quan, giao nhận, bảo hiểm, khiếu nại đòi bồi thường,… và đối ngoại như: tìm kiếm giao dịch giữa những người bán và người mua, giải quyết tranh chấp khiếu nại với khách hàng có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty;

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán Công ty trong các nghiệp vụ thu tiền bán hàng hóa, thanh toán tiền mua hàng hóa – dịch vụ có liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các cam kết và quy định của pháp luật hiện hành;

– Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị kinh doanh trực thuộc quản lý theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế cho đến khi hoàn thành việc thanh lý hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

– Xây dựng và triển khai thực hiện phương án kinh doanh sau khi được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt. Thống kê, báo cáo hoạt động kinh doanh theo đúng tiến độ và quy định. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trước Ban Giám đốc Công ty;

– Lưu trữ các hồ sơ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.