Công bố Điều lệ Công ty năm 2023

Ngày 18/04/2023, Công ty cổ phần PIV đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, kết thúc cuộc họp, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết thông qua việc sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tương ứng với số lượng thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 là 05 thành viên. Công ty cổ phần PIV trân trọng công bố Bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công văn công bố thông tin xin vui lòng xem tại đây.

Bản Điều lệ xin vui lòng xem tại đây.