Công bố Quy chế Công bố thông tin

Ngày 19/4/2023, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty.

Chi tiết Quy chế xin vui lòng xem tại đây.