Công bố thông tin tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, xem và tải tại đây