Công bố thông tin thay đổi giấy phép kinh doanh ngày 04/07/2023

Công ty Cổ phần PIV nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đối với Địa điểm kinh doanh số 4 từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và Địa điểm kinh doanh số 5 từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương

Thông tin chi tiết xin xem tại đây