Công văn số 1209/2023/CV-PIV về việc thay đổi địa chỉ nhận tài liệu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 12/09/2023, Công ty Cổ phần PIV đã thực hiện gửi Công văn số 1209/2023/CV-PIV về việc thay đổi địa chỉ nhận tài liệu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết xin xem tại đây.