Lịch sử hình thành phát triển

  • Quá trình hình thành và phát triển:
  • Năm 2008, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV (tên cũ: Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2008. Hoạt động trong lĩnh vực: thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ bất động sản; Tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, tư vấn thuế,....
  • Năm 2011, để đáp ứng nhu cầu của thị trường và sự phát triển của Công ty, toàn bộ hoạt động thẩm định giá của Công ty Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được chuyển cho công ty con - Công ty Cổ phần Thẩm định giá PIV.
  • Đến ngày 20 tháng 06 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được đổi tên thành Công ty Cổ phần PIV. Công ty chính thức chuyển sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là: cung cấp dịch vụ, kinh doanh thương mại và sản xuất.
  • Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năm 2016, 2017 Công ty đã thực hiện huy động vốn thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động, trả cổ tức bằng cổ phiếu nâng vốn điều lệ Công ty lên 173,249 tỷ đồng. Hoạt động chính của Công ty là buôn bán vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc, vật tư y tế.
  • Năm 2019, Công ty chuyển dịch dần vốn sang mảng đầu tư. Cụ thể, Công ty đã thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà với dự án Cầu Thái Hà kết nối giao thông hai tỉnh giữa Thái Bình và Hà Nam.
  • Năm 2020 và năm 2021, Công ty tiếp tục duy trì khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty BOT Cầu Thái Hà (công trình đã hoàn tất việc thi công và đi vào thu phí từ đầu năm 2019) đồng thời xúc tiến mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu đưa Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển ổn định trên thị trường.