Nghị quyết HĐQT số 1906/2023/NQ - HĐQT ngày 19/06/2023

Nghị quyết HĐQT số 1906/2023/NQ - HĐQT ngày 19/06/2023 Về việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam làm đơn vị kiểm toán độc lập và Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng với bên liên quan và thành lập địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Chi tiết xin xem tại đây.