Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngày 18/04/2023, Công ty cổ phần PIV đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Xin vui lòng xem Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty tại đây.

Trân trọng.