Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và NQ HĐQT về tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

Công ty cổ phần PIV trân trọng Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là ngày 20/03/2023. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng xin vui lòng xem tại đây