Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, TGĐ

Công ty CP PIV trân trọng công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, TGĐ

1. TB thay doi nhan su : Xem Tại đây

2. NQ DHDCD : Xem Tại đây

3. Ban CCTT nguoi noi bo : Xem Tại Đây